Patent Box

L’incentiu Patent Box permet a les empreses minorar en fins a un 60% la Base Imposable de les rendes procedents de la cessió o transmissió de patents i/o determinats intangibles.

Es tracta d’un incentiu que des de la seva aparició, l’any 2008, ha sofert diverses modificacions. L’última en el marc de la Llei 06/2018 de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2018.

El potencial associat a aquest incentiu és molt elevat. Per això, el nostre coneixement a nivell normatiu i d’aplicació pràctica, així com la defensa en cas de comprovació tributària, és de vital importància per a l’optimització fiscal derivada de la cessió dels actius intangibles.