Bonificacions per personal investigador

Bonificacions a la Seguretat Social del personal dedicat a la R+D+i

Es tracta d’un incentiu que fomenta la contractació i manteniment del personal tècnic adscrit a activitats de recerca i desenvolupament R+D mitjançant la bonificació d’un 40% de les quotes a pagar a la Seguretat Social per contingències comunes, aplicable amb caràcter ordinari en cada liquidació mensual.

Aquest incentiu és compatible amb la Deducció Fiscal per R+D+i per a empreses que acreditin la condició de Pime Innovadora (segons Ordre ECC/1087/2015); no obstant això, i en determinats casos, la resta d’entitats podran compatibilitzar tots dos incentius sempre que no s’apliquin sobre el mateix personal investigador.